Dla dzieci i młodzieży 2

Drukuj

Słupy ogłoszeniowe

Drukuj

Zapraszamy do zamieszczania płatnych ogłoszeń na słupach Nyskiego Domu Kultury. Plakaty reklamowe wieszamy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki.

Umieszczanie reklam na słupach ogłoszeniowych Nyskiego Domu Kultury odbywa się po uiszczeniu opłaty wynikającej z poniższego cennika:

Format plakatu A-3 cena za rozwieszenie 1 szt. na 1 tydzień  15,00 zł brutto, kolejne tygodnie  12,00  brutto.

Format plakatu A-2, B – 2 cena za rozwieszenie 1 szt. na 1 tydzień 20,00 zł brutto, kolejne tygodnie 18,00 zł brutto.

Format plakatu A-1, B – 1 cena za rozwieszenie 1 szt. na 1 tydzień –  33,00 zł brutto, kolejne tygodnie 30,00 zł brutto.

Dysponujemy 13 słupami ogłoszeniowymi (244 x 310) i 4 tablicami obrotowymi (125 x 260).

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny. Całkowite zwolnienie z opłat przysługuje jedynie Urzędowi Miejskiemu w Nysie.

Nyski Dom Kultury zastrzega sobie prawo odmowy wieszania plakatów bez podania przyczyny.

Samowolne wieszanie plakatów na słupach jest zabronione i karane opłatą w wysokości 100 zł + opłaty wynikające z cennika.

Zlecenia przyjmuje kasa Nyskiego Domu Kultury - 77 433 33 37

Na terenie Nysy dysponujemy 13 słupami ogłoszeniowymi (244x310) oraz 4 tablicami obrotowymi (125x260) 

Lokalizacja słupów i tablic obrotowych:

1. ul. Piastowska

2. ul. Wolności - ul. Kolejowa

3. Aleja Lompy

4. ul. Krzywoustego

5. ul. Krzywoustego

6. ul. Mickiewicza ("Kaczy Dołek")

7. ul. Szlak Chrobrego

8. ul. Warszawska - Aleja Lompy

9. ul. Wyspiańskiego - ul. Mostowa

10. ul. Zagłoby

11. Plac Staromiejski

12. ul. Orkana

13. ul. Wrocławska

14. ul. Drzymały - tablica

15. ul. Prudnicka - ul. Mariacka - tablica

16. ul. Głuchołaska - tablica

17. ul. Celna - ul. Karola Miarki  - tablica

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 19 /2015

Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

z dnia 23.09.2015 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik
w Nysie nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/404/12274/08 z dnia 30.10. 2012 r. oraz postanowień § 10 ust. 1 i 9 Regulaminu Organizacyjnego Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie nadanego Zarządzeniem Nr 18/20 z dnia 25.11.2011r.
z późniejszymi zmianami zarządzam:

§ 1

 

Wprowadza się „Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Amatorskiego Ruchu Artystycznego Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie”.
Treść regulaminu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Instruktorzy prowadzący zajęcia z uczestnikami zespołów artystycznych i zespołów zainteresowań zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią przepisów.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się wszystkich instruktorów do egzekwowania postanowień Regulaminu w trakcie prowadzonych zajęć.

§ 4

 

Treść Regulaminu należy udostępnić wszystkim uczestnikom amatorskiego ruchu artystycznego poprzez wywieszenie jego treści w salach prób oraz na portierni Nyskiego Domu Kultury.

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/08 Dyrektora NDK z dnia 01.09.2008r.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Zał. nr 1 do zarządzenia 

nr 19/2015 z 23.09.2015 r.

REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego Nyskiego Domu Kultury


1. Na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na sale taneczne można wchodzić tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Nyski Dom Kultury ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin, lokalizację lub instruktora. Osobami odpowiedzialnymi za zawiadamianie uczestników zajęć są instruktorzy prowadzący.

4. W przypadku braku dostępności sal, przewidzianych w grafiku zajęć- salę zastępczą ustala osoba pełniąca dyżur na portierni.

5. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do nieograniczonego korzystania z oferty artystycznej NDK.

6. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń osoby prowadzącej, przestrzegania przepisów BHP, dbania o urządzenia i stan sali będącej w dyspozycji grupy zajęciowej, a także do poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników zajęć oraz pracowników NDK zgodnie z zasadami tolerancji i pożycia społecznego.

7. Każdy z uczestników zajęć artystycznych (lub jego prawny opiekun) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Nyski Dom Kultury do celów działalności kulturalnej materiałów zdjęciowych, nagrań audio, wideo, oraz audio wideo, w których bierze udział jako wykonawca lub twórca, zrealizowanych przez Nyski Dom Kultury- organizatora zajęć, wyjazdów, koncertów, happeningów, festiwali.

8. Akceptacja niniejszego regulaminu jest bezwzględnym warunkiem dopuszczania do zajęć, uczestnictwo w zajęciach jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin zajęć jest dostępny na stronie www.ndk.nysa.pl oraz w budynku i salach zajęciowych NDK.

9. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, NDK zastrzega sobie prawo do dokonania następujących działań:
- ustnego lub pisemnego upomnienia uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna
- wydania czasowego lub stałego zakazu uczestniczenia w zajęciach. 


Nysa , 23 września 2015 r.

Dyrektor Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik

mgr Marta Klubowicz 

 

 

Sala widowiskowa

Drukuj

sala widowiskowa Nyskiego Domu KulturySala widowiskowa Nyskiego Domu Kultury to serce kulturalne Nysy. To tutaj występują czołowi aktorzy teatralni, najlepsze kabarety i uzdolniona młodzież z całej Polski. To także miejsce z klimatem na różnego typu imprezy okolicznościowe.

Sala może pomieścić 304 osoby na parterze oraz 161 osób na balkonie. W latach 2011-2013 gmach Nyskiego Domu Kultury przeszedł kompleksową modernizację, dzięki czemu zadbaliśmy nie tylko o nowoczesny wygląd, ale również o potrzeby osób niepełnosprawnych. Nasze bogate zaplecze techniczne i szerokie okno sceny pozwalają na sprostanie wysokim wymaganiom sprzętowym agencji artystycznych. W grudniu 2014 roku na naszej scenie swój program świąteczny wraz z Telewizją Polską nagrywał kabaret Neo-Nówka, co tylko potwierdza walory obiektu Nyskiego Domu Kultury. Dwukrotnie gościliśmy Rosyjski Balet Narodowy, a także znane zespoły muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Sala Widowiskowa NDK gości każdego roku dziesiątki tysięcy różnych odbiorców. Od fanów kabaretów i kameralnych koncertów, po koneserów muzyki klasycznej, musicali i zakochanych w Teatrze na wysokim poziomie. Jesteśmy jednym z prekursorów wśród domów kultury w zakresie internetowej sprzedaży biletów, dzięki czemu widzowie z innych miast mogą szybko i wygodnie nabyć bilety na dane wydarzenie.

 

1. Sala widowiskowa, scena z usługą techniczną (światło, dźwięk)

I. Imprezy niskobudżetowe lub niekomercyjne

3 godziny 1.500 zł netto + 23% VAT = 1.845 zł brutto, każda następna godzina 150,00 zł netto + 23% VAT= 184,50 brutto

II. Impreza wysokobudżetowe lub komercyjne

3 godziny 3.000 zł netto + 23 % VAT = 3.690 zł brutto, każda następna godzina 300,00 zł netto +23 % VAT = 369,00 zł brutto

III. Imprezy inne

Zwrot kosztów - kwota ryczałtowa 500 zł brutto

Garderoby

1 godzina 20 zł netto + 23% VAT = 24,60 brutto

 

 

JoomlaXTC Easy Image Gallery module - gmach NDK (2)

Zobacz w powiększeniu

Zobacz w powiększeniu

 

Zobacz w powiększeniu

zobacz w powiększeniu

 

O nas

Drukuj

Działalność Nyskiego Domu Kultury zmierza w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji i zainteresowań. NDK jest miejscem sprzyjającym rozwojowi ruchu amatorskiego i odkrywania nowych talentów. 

Trochę historii

Sztuka teatralna w Nysie miała zawsze korzystniejsze warunki rozwoju niż w większości miast tej samej wielkości, czy nawet większych. Bliskość rozśpiewanej i roztańczonej Austrii działała ożywiająco i twórczo, co przyczyniło się do powstania 14 października 1852 r. Nyskiego Teatru Miejskiego.

Już wcześniej wzmiankowano o okazyjnym wystawianiu komedii w naszym mieście. Z drugiej połowy XVI wieku pochodzą dowody na przedstawienia teatralne, które były urządzane w czasie świąt przez uczniów gimnazjum parafialnego. I tak w 1576 roku po święcie św. Grzegorza i 19 października 1586 roku grano komedię pt. „Herkules
na rozdrożu”. Religijne sztuki wystawiali już kilkakrotnie w XVII i XVIII wieku mający siedzibę w Nysie jezuici, a przy okazji znanego spotkania cesarza Józefa II z Fryderykiem Wielkim w sierpniu 1769 roku zaproponowano gościom, przypuszczalnie w pomieszczeniach Dworu Biskupiego, włoską operę komiczną, która jednak w opinii księcia von Teschen nie była porywająca. Również w czasie wizyty króla Fryderyka Wilhelma II w domu księcia von Hohenlohe przy ulicy Biskupiej, wystawiano operę.

Dopiero od początku XIX wieku można w Nysie zaobserwować regularne występy wędrownych trup aktorskich, które z różnymi przerwami, z większym lub mniejszym powodzeniem, próbowały przybliżyć mieszkańcom współczesną sztukę dramatyczną.

Wcześniejszy budynek teatru znajdował się przy ulicy Wałowej i należał do nyskiego mieszczanina Hyroniusa. W środku przez budynek prowadził sklepiony korytarz od fosy w kierunku ulicy Koszarowej. Na jego końcu wznosiły się obudowane schody zewnętrzne sięgające pierwszego piętra, na którym znajdowały się przedpokoje i krzesła na parterze. Dalsze schody prowadziły do dojścia do galerii i lóż. Niestety, konstrukcja budynku była tak fatalna, że już od roku 1823 skarżono się na jego zły stan aż do roku 1850 gdy warunki bezpieczeństwa pogorszyły się tak dalece, że budynek musiał być zamknięty przez policję, ponieważ groziło mu zawalenie. Wówczas to pojawiła się kwestia wzniesienia nowego budynku, którego niezbędność uznano postanowieniem rady miejskiej z 8 maja 1850 roku. 


Przy lokalizacji nowego budynku teatru miejskiego brano pod uwagę trzy miejsca: miejsce dotychczasowego budynku teatru, dwa domy przy ulicy Celnej i miejsce przy ulicy Braterskiej, gdzie znajdowało się miejskie gimnazjum realne. To ostatnie wydawało się być najbardziej odpowiednim, musiano jednak z niego zrezygnować z protestu kościoła, którego zdaniem taka lokalizacja teatru przeszkadzałaby w odprawianiu nabożeństw w sąsiednim kościele św. Krzyża i byłaby uciążliwa dla chorych w tamtejszym szpitalu. Po wyrazeniu też wątpliwości, co do miejsca przy ulicy Celnej, wrócono do miejsca przy ulicy Wałowej, które dzięki pozyskaniu sąsiedniej parceli zostało powiększone.

Według planów mistrza budowlanego Illinga powstał tu w roku 1852 budynek teatru za kwotę 60 tyś. talarów, który uroczyście otwarto 14 października 1852 roku wystawiając sztukę pt. „Warkoczem i mieczem” autorstwa Gutzkowa a następnego dnia grano już operę „Martha” Flotowa. Pierwszym dyrektorem teatru miejskiego w Nysie został Jozef Keller .

Nowy budynek odpowiadał potrzebom miasta. Mieścił on na parterze i dwóch balkonach 800 widzów. Scena, której przenośna część proscenium wynosiła 12 metrów, była wyposażona w podwójne nadscenie i zascenie, co dawało duże możliwości przestrzenne. Oświetlenie teatru było początkowo gazowe a widownię oświetlała 72 płomienna korona.

Nowy teatr zmieniał dość często swoich dyrektorów. Keller został zmieniony już w 1856 roku przez Bredowa, po którym następowali Wangerow a potem Schiemang do 1866 roku kiedy to prowadzenie teatru przejął Ernst Georgi. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie do swojej śmierci, która nastąpiła w roku 1887 w Marmbrunn, po której dyrektorem został jego zięć Reinhard Göschke. W całym teatralnym świecie dyrekcja za czasów Georgi – Göschke cieszyła się szczególną sławą, jako miejsce kształcenia młodych artystów, którzy potem sali się gwiazdami wielu scen teatralnych.

Przedstawienia za dyrekcji Göschke, który ograniczał się do sztuki teatralnej a okazyjnie tylko do komedii śpiewanej, realizowane były na wysokim poziomie artystycznym i cieszyły się dużym powodzeniem. Na widowni zasiadali wtedy takie znakomitości jak: Matkowsky, dr Pohl, Molenar, Christians, Rossa Poppe i inni. Zawał serca w 1910 roku zakończył życie tego przedsiębiorczego i powszechnie lubianego dyrektora teatru. Do 1918 roku teatr miejski w Nysie prowadziła wdowa po Göschke z pomocą komika Paula Herwardta pełniącego funkcję dyrektora technicznego. Tak więc przez 52 lata teatr pozostawał w rękach tej samej rodziny, co w historii teatru jest na wskroś rzadkim przypadkiem. Z początkiem sezonu 1918 roku dyrektorem sceny w Nysie został dotychczasowy dyrektor teatru raciborskiego Hans Thiede. Sam był dobrym aktorem i dlatego rozumiał nyską scenę zwłaszcza, jeśli chodzi o nowoczesna sztukę teatralną. Teraz w repertuarze teatru znalazły się operetka i opera, która dotąd tylko przez miesiąc po zakończeniu głównego sezonu była wystawiana przez zamiejscową dyrekcję. W tym celu utworzona została przy teatrze 18-osobowa orkiestra, finansowana przez miasto, która w każdej chwili mogła być powiększona o dowolną ilość muzyków.

Budynek teatru do 1945 roku ulegał nielicznym zmianom i przeróbkom. W 1909 roku zamiast oświetlenia gazowego wprowadzono oświetlenie elektryczne w systemie trójkolorowym, które w późniejszych latach było jeszcze ulepszane. W celu powiększenia pomieszczeń na kostiumy w roku 1923 połączono sąsiadujące z budynkiem teatru pierwsze piętro domu dla ubogich poprzez przebicie ścian bocznych.

   

Lider w pozyskiwaniu środków unijnych

Ostatnie lata działalności NDK to wzmożona współpraca z partnerami na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Dzięki ogromnym wysiłkom udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej środki na wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło wielu odbiorców spoza naszego województwa oraz gości i turystów zagranicznych. Wspólnota Europejska dofinansowała także długo wyczekiwany remont. Po gruntownej modernizacji placówki, dziś Nyski Dom Kultury stał się mocno bijącym sercem miasta - miejscem spotkań, dyskusji, a nawet miejscem przełamywania barier i stereotypów.

W zajęciach prowadzonych przez instruktorów NDK bierze udział ponad 500 uczestników w różnych kategoriach wiekowych, którzy aktywnie uatrakcyjniają najważniejsze dla Nysy wydarzenia, w tym m.in. Święto Miasta. Amatorski ruch artystyczny działający przy naszej placówce to również świetna wizytówka miasta, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

 

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.