wtorek, 16 luty 2016 13:52

Konkurs ofert

Autor 

Na podstawie pkt. 4 tiret 2 zapytania ofertowego o numerze DPI.072.2.2016 z 16.02.2016 r. Organizator odstępuje od wyboru Oferenta bez podania przyczyny.

Na podstawie pkt. 4 tiret 2 zapytania ofertowego o numerze DPI.072.2.2016 z 16.02.2016 r. Organizator odstępuje od wyboru Oferenta bez podania przyczyny.

Link do BIP

 

 

Nyski Dom Kultury im. W. Pawlik zaprasza do złożenia oferty na nagłośnienie i oświetlenie wraz z obsługą podczas imprezy pt. "Dni Nysy 2016"

 

 1. Zamawiający:

  Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik,

          ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa

          tel. (77) 433-33-37, fax (77) 433-44-75

 1. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wynajem dachu, nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem na imprezę plenerową pod nazwą „Dni Nysy 2016”.
  Impreza odbędzie się w dniach 20-22.05.2016 r. na Stadionie Miejskim w Nysie przy ul. Kraszewskiego 2.

  Do realizacji wyżej wymienionej imprezy oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny.
  Winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg
  Riderów (dołączonych do zapytania) oraz specyfikacji technicznych przedstawionych przez Organizatora. Oferent zobowiązany będzie do wykonania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
  Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:
  - dowóz i montaż dachu,
  - dowóz i montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego według Riderów wykonawców
  - obsługa sprzętu podczas prób i w czasie trwania imprezy,
  - demontaż dachu i sprzętu po zakończeniu imprezy,

 2. Czas realizacji:
  - od 20 do 22 maja 2016 r.

 3. Kryterium wyboru oferty:
  - cena brutto – 80%
  - wykazanie minimum 2 usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia oferty, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia z podaniem danych kontaktowych podmiotów organizujących/zlecających obsługę danego wydarzenia.
  Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi w zakresie organizacji nagłośnienia i oświetlenia podczas imprez plenerowych.
  Za każdą wykonaną należycie usługę po 10 punktów.
  - Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
  - Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.

 4. Oferta powinna zawierać:
  - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu , numer NIP,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - powinna być opatrzona pieczątką firmową
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 5. Miejsce i termin składania oferty:
  -
  Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
  Nyski Dom Kulktury im. Wandy Pawlik, ul. Wałowa 7, 48-300 Nysa
  sekretariat, nie później niż do godz. 10.00 w dniu 01.03.2016 r.
  Z dopiskiem na kopercie:
  "Dotyczy zapytania ofertowego na wynajem dachu, nagłośnienia i oświetlenia na
  Dni Nysy 2016"
  -
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  Link do konkursu  na stronie BIP

   Rider artystów i dodatkowe informacje do pobrania z załączników poniżej.

Nyski Dom Kultury

Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty kulturalnej.

 

Copyright © 2018 . Wszelkie prawa zastrzeżone.